Formål og uddelingspolitik

Det er fondens formål ifølge fundatsen at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri.

 

Derudover kan fonden yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling især ved:

 

  • ✔ At yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

 

  • ✔ At yde støtte til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

 

Interesserede kan ved henvendelse til fonden få tilsendt fondens fundats.

 

Såvel enkeltpersoner, selskaber under stiftelse som allerede etablerede virksomheder kan efter ansøgning komme i betragtning. Støtten kan omfatte såvel medfinansiering af start- og udviklingsomkostninger til projekter, der tilsigter igangsætning af nye produkter, som udvikling og forbedring af bestående produkter.

 

Fondens støtte vil blive ydet som lån på lempelige vilkår eller som kapitalindskud. Vilkårene vil blive aftalt for hvert enkelt projekt.

 

Fonden yder normalt ikke støtte til generelle sociale formål eller støtte til studie- og kongresrejser.

 

Ansøgninger vil blive behandlet på førstkommende møde, og umiddelbart efter vil ansøger modtage besked om beslutningen på mødet. Ansøgninger behandles fortroligt og vil kun blive givet til bestyrelsens medlemmer.